Магістерські програми спеціальності “Дизайн”

В 2023/2024 навчальному році на кафедрі дизайну ХНУ навчання відбувається за двома освітньо-професійними програмами (ОПП) другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю “Дизайн”. Магістранти 2 курсу навчаються за ОПП 2022 року, а магістранти першого курсу -за ОПП 2023року. Програми передбачають опанування дизайнерських дисциплін та виконання реальних проєктів в матеріалі з використанням комп’ютерних технологій за замовленням підприємств та організацій.

Гарант ОПП – Базилюк Е.В., кандидат технічних наук, доцент, членкиня Спілки дизайнерів України.

Ступінь:
магістр дизайну

Тривалість навчання:
1,5 роки

Кредити:
90 ECTS

Освітньо-професійна програма “Дизайн” 2023р.

Компоненти освітньої програми

Обсяг освітньої програми магістра становить 90 кредитів ECTS. З них обов’язкова частина (обов’язкові компоненти) складає 66 кредитів і вибіркова – 24 кредити. Обов’язкові компоненти поділяються на дисципліни загальної підготовки і дисципліни професійної підготовки.

Дисципліни загальної підготовки 

 • Методологія наукових досліджень та захист інтелектуальної власності – 4 кр.
 • Маркетинговий менеджмент – 4 кр.
 • Методика викладання фахових дисциплін в закладах вищої освіти – 4 кр.

Дисципліни професійної підготовки

Обов’язкові компоненти професійної підготовки, крім навчальних дисциплін, включають практики (педагогічну, переддипломну) та кваліфікаційну роботу (дипломний проєкт).

Об’єм, види завдань і тривалість практики залежать від її виду:

 • Педагогічна практика (2 семестр) – 3 кредити – протягом 2 семестру;
 • Переддипломна практика (3 семестр) – 9 кредитів – тривалість 5 тижнів.

Атестація здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту). Кваліфікаційна робота (дипломний проєкт) виконується після вивчення всіх дисциплін в 3 семестрі, триває 12 тижнів  (21 кредит ECTS) і передбачає розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми в сфері дизайну, що характеризується комплексністю і невизначеністю умов, із застосуванням певних теорії та методів дизайну.


Особливості навчання

Програма спрямована на вивчення курсів фахових дисциплін з створення об’єктів дизайну відповідно до потреб ринку та можливістю реалізації власної підприємницької діяльності в сфері дизайну, підготовку до науково-педагогічної діяльності.

Програма дозволяє в комплексі сформувати та розвивати авторський стиль здобувача освіти в проєктній діяльності, орієнтованій на регіональний ринок праці; планувати власну професійну діяльність в сфері дизайну; а також сприяє апробації дизайнерських рішень на міжнародних та всеукраїнських фахових і мистецьких конкурсах, фестивалях

Процес навчання ґрунтується на використанні класичних та сучасних технологій. Зокрема, лекції проводяться з використанням методів проблемного навчання і візуалізації, практичні роботи – з використанням методів комп’ютерного моделювання, наочних відео-уроків, тренінгів, майстер-класів, практикумів.


Освітньо-професійна програма “Дизайн” 2022р.

Компоненти освітньої програми

Обсяг освітньої програми магістра становить 90 кредитів ECTS. З них обов’язкова частина (обов’язкові компоненти) складає 66 кредитів і вибіркова – 24 кредити. Обов’язкові компоненти поділяються на дисципліни загальної підготовки і дисципліни професійної підготовки.

Дисципліни загальної підготовки 

Методика дизайнерських досліджень і захист індивідуальної власності – 4 кр.
Маркетинговий менеджмент – 4 кр.
Методика викладання фахових дисциплін – 4 кр.
Іноземна мова – 4 кр.

Дисципліни професійної підготовки

Спецрисунок і спецживопис – 5 кр.
Концептуальне проєктування – 7 кр. (включаючи курсовий проєкт)
Сучасне мистецтво і дизайн – 5 кр.

Обов’язкові компоненти професійної підготовки, крім навчальних дисциплін, включають практики (дослідницьку, педагогічні, переддипломну) та кваліфікаційну роботу (дипломний проєкт).

Об’єм, види завдань і тривалість практики залежать від її виду:

 • Дослідницька практика (2 семестр) – 2 кредити триває протягом семестру;
 • Педагогічна практика (3 семестр) – 3 кредити – тривалість 3 тижні;
 • Переддипломна практика (3 семестр) – 4 кредити – тривалість 4 тижні.

Атестація здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту). Кваліфікаційна робота (дипломний проєкт) виконується після вивчення всіх дисциплін в 3 семестрі, триває 10 тижнів  (20 кредитів ECTS) і передбачає розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми в сфері дизайну, що характеризується комплексністю і невизначеністю умов, із застосуванням певних теорії та методів дизайну.

Особливості навчання

Навчальна програма спрямована на навчання студентів відповідно до потреб ринку праці в сфері дизайну. Починаючи з основ художньої підготовки, поступово, студенти навчаються аналізувати і розглядати дизайн з позиції споживачів, бізнеса, навколишнього середовища. Під час навчання теорія доповнюється практичними навичками роботи.

Процес навчання ґрунтується на використанні класичних та сучасних технологій. Зокрема, лекції проводяться з використанням методів проблемного навчання і візуалізації, практичні роботи – з використанням методів комп’ютерного моделювання, наочних відео-уроків, тренінгів, майстер-класів, практикумів.

Працевлаштування:

 Після завершення магістратури за ОПП “Дизайн” студенти набувають кваліфікацію “магістр дизайну”  і мають можливість продовжити навчання в аспірантурі. Випускники магістратури  можуть працювати на таких посадах:

 • дизайнер (художник-конструктор, художник-модельєр, модельє-конструктор), дизайнер графічних робіт, дизайнер інтер’єру, дизайнер меблів, дизайнер одягу, дизайнер пакування;
 • керівник (студії за видами мистецтва та художньої творчості, аматорського об’єднання, клубу за інтересами та ін.);
 • викладач вищого навчального закладу, асистент.

Інформацію про умови вступу в магістратуру можна отримати на Сайті приймальної комісії ХНУ .